Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychać w naszej szkole ::

Ogłoszenie pracy

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny księgowy

1. Wymagania stawiane kandydatom

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54, ust. 2 ustawy o finansach publicznych / Dz.U. nr 157, poz. 1240 z dnia 27.08.2009 r./ następujące niezbędne wymagania:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

3) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

4) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.Preferowane wymagania:

1) posiada znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych; 2) posiada wystarczającą wiedzę i umiejętność do prowadzenia księgowości przy zastosowaniu komputera i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości firmy Vulcan,

3) posiada znajomość przepisów dotyczących zasad naliczania wynagrodzeń pracownikom jednostek sfery budżetowej, w tym nauczycielom,

4) posiada umiejętność obsługi programu komputerowego do naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac ProgMan

5) posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

a) znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej,

b) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

c) znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

d) znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

e) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

f) znajomość przepisów podatkowych,

g) znajomość przepisów płacowych,

h) znajomość przepisów ZUS i PFRON,

i) znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w plikach poniżej.
Pobierz plik 1
Pobierz plik 2 

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone