Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

Nowa strona 1

 

Szkoła z perspektywy XXX - lecia


Historia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Żarach, rozpoczęła się w połowie lat pięćdziesiątych, a dokładniej w 1956 roku. Wtedy to powstało Społeczne Ognisko Artystyczne w Żarach, będące wiodącą placówką prowadzącą kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży, aż do utworzenia szkoły. SOA prowadziło swoją działalność w sekcjach: muzycznej; plastycznej; baletu rytmiczno - klasycznego. Uczęszczało do niego rokrocznie ponad setka uczniów, którzy uświetniali swoimi wykonaniami wiele imprez w mieście i okolicy, a po ukończeniu ogniska nie tylko muzykowali, ale też kontynuowali swoją edukację w szkolnictwie wyższego stopnia.
Zwiększające się z roku na rok zapotrzebowanie na kulturę muzyczną w rozwijających się Żarach doprowadziło w 1976 roku do powstania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.
Inicjatorami działań zmierzających do utworzenia PSM byli: Wizytator Szkolnictwa Artystycznego w Zielonej Górze mgr Stanisław Ciomek, mgr Juliusz Karcz oraz ówczesne władze miasta. Kadrę pedagogiczną powołano z nauczycieli SOA.
W pierwszym roku rozpoczęło naukę 50 uczniów w trzech klasach instrumentalnych: fortepianu – nauczyciele mgr Juliusz Karcz i Henryka Tyburska (pracująca w szkole do dnia dzisiejszego), gitary – Roman Wiśniewski (emerytowany w 2002 roku, obecnie dyrektor SOA), akordeonu – Karol Szymkun, a pierwszym dyrektorem PSM I stopnia w Żarach został mianowany mgr Juliusz Karcz. W szkole zatrudniono również trzech pracowników administracji i obsługi. PSM rozpoczęła swoją działalność 1 września 1976 roku, a uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego odbyła się prawie dwa miesiące później - 22 października w sali miejskiego ratusza. Pierwszą siedzibą szkoły był przylegający do żarskiego zespołu pałacowo - zamkowego (pogrążonego do dziś w ruinie) budynek przy Placu Zamkowym 1. Z uwagi na małą liczbę sal lekcyjnych (10), oraz fakt dzielenia budynku wspólnie z SOA, początki działalności szkoły były trudne.
Oprócz sal lekcyjnych placówki dysponowały małą salą kameralną na około 40 miejsc będącą miejscem popisów i koncertów oraz namiastką biblioteki, która mieściła się w schowku, sekretariatem i gabinetem dyrektora.
Pomieszczenia były niewielkie, ciemne, o ubogim wystroju, nie było centralnego ogrzewania lecz piece. Zajęcia teoretyczne odbywające się w dwóch salach były prowadzone trzy pierwsze lata co rok przez innego nauczyciela, od roku 1979 pracę w żarskiej PSM jako nauczyciel zajęć ogólnomuzycznych i gry na fortepianie podjęła Elżbieta Dyrba, która dzięki nieszablonowemu podejściu do zajęć zyskała uznanie otrzymując w 1983 roku wyróżnienie zielonogórskiego Kuratora Oświaty. Po jej odejściu w 1985 roku zajęcia prowadzone były kolejno przez mgr Dorotę Basińską, mgr Krystynę Gowik, dr Bogusława Sudaka, i obecnie uczącego mgr Romana Jaworskiego. Pierwsi nauczyciele PSM dalej są czynni zawodowo: H. Tyburska (fortepian) - pracuje w szkole do dnia dzisiejszego a R. Wiśniewski (gitara, klarnet, saksofon) - przeszedł na emeryturę, ale jako nauczyciel i dyrektor SOA. Stopniowo zwiększała się liczba nauczycieli. W kolejnych latach poszerzano propozycje dydaktyczne tworząc nowe klasy instrumentalne – skrzypiec (m.in. mgr J. Tkocz, mgr T. Kubis, mgr S. Hajzer, mgr M. Świdkiewicz, A.Sobczak a obecnie W.Wierbicki, J.Pietsch i K. Bukowska),
a następnie trąbki (mgr T. Wiśniewski a obecnie T.Bronowicki), klarnetu i saksofonu (R. Wiśniewski – obecnie K.Krzyśków). W latach 1978 – 1983 funkcjonowała również klasa waltorni prowadzona przez Ewę Zielak.. W 1984 roku powstała klasa fletu poprzecznego, prowadzona najpierw przez mgr Izabelę Kudokas- Drąg, a od roku 1996 przez dr Piotra Lubocha. 20 lat istnieje również klasa wiolonczeli, obecnie prowadzona przez mgr Sylwia Kamzelską – Bronowicką. Bogate tracycje klasy gitary prowadzonej wcześniej przez R.Wiśniewskiego z doskonałym skutkiem od1997 r kontynuuje mgr Adam Mikulski. Jego uczniowie (Stanisław Jordanow, Ilja Bołdakow, Michał Jakubowski i Piotr Olczyk) na przestrzeni ostatnich 10 lat zostali laureatami kilkunastu przesłuchań i konkursów gitarowych różnego szczebla. Zdobyli łącznie blisko 20 nagród – w tym 7 pierwszych.
Rozbudowana została również klasa fortepianu, którą prowadziło wielu nauczycieli (m.in. J. Kubis, L. Kataryńczuk, E. Spitalniak, D. Ługowska, A. Bąk), a obecnie edukacją młodych pianistów zajmują się : mgr Krystyna Gowik, mgr Beata Jaworska, Henryka Tyburska i mgr Waldemar Wolski. Zajęcia w szkole muzycznej odbywały się początkowo w działach: dziecięcym - siedmio -letnim i młodzieżowym – pięcioletnim.
W związku z reformą szkolnictwa artystycznego od 1980 roku funkcjonowały działy: sześcioletni - dziecięcy i czteroletni - młodzieżowy. Obecnie od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych są to cykle sześcio- i czteroletni. Z powodu braku miejscowej kadry przez cały okres istnienia szkoły zatrudniano nauczycieli głównie spoza miasta. Niestety wiązało się to z uciążliwymi dojazdami powodując przez długi okres czasu brak stabilizacji kadry pedagogicznej. Dopiero w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych dzięki polityce kadrowej wieloletniego dyrektora PSM mgr Romana Jaworskiego nastąpiła krystalizacja kadry. Z uwagi na fakt że w historii szkoły uczyło ponad pięćdziesięciu nauczycieli nie sposób w krótkim rysie historycznym napisać o wszystkich, ale pamięć o ich działalności jest w nas po dzień dzisiejszy
Duże zaangażowanie oraz wysokie umiejętności wszystkich nauczycieli, spowodowały, że szkoła grupowała coraz większą ilość uczniów.
Przełomem w historii Państwowej Szkoły Muzycznej w Żarach było przeniesienie jej w styczniu 1989 roku do nowej siedziby przy Al. Wojska Polskiego 2a. Inwestycja ta, to 11 lat budowy, czas oczekiwań i marzeń. Od momentu przeprowadzki żarska szkoła stała się jedną z ładniejszych i najnowocześniejszych szkół muzycznych w województwie. Istniało w niej 15 sal instrumentalnych, dwie teorii, sala kameralna na ponad sześćdziesiąt miejsc uruchomiona w 1990 roku dzięki działaniom ówczesnego dyrektora mgr Romana Jaworskiego, sala rytmiki, sala biblioteczna, magazyny, pomieszczania administracji i obsługi oraz dwa mieszkania służbowe. Przeniesienie do nowego budynku w znacznym stopniu poprawiło warunki pracy nauczycieli. Od początku istnienia szkoły, starania dyrektorów PSM doprowadzały do wzbogacenia gamy i ilości instrumentów szkolnych, zwiększały się również zasoby nutowe szkolnej biblioteki.
Niestety wybudowany budynek sali koncertowej od ponad 20 lat stał w stanie surowym i do niedawna nie było perspektyw na dokończenie budowy. W w roku 2004 ruszyła wreszcie inwestycja związana z przebudową szkoły i długo oczekiwanym remontem sali koncertowej. Do dnia dzisiejszego powstało nowe główne wejście do budynku. Szkoła zyskała trzy nowe klasy instrumentalne, nową kotłownię, sieć grzewczą oraz nową instalację elektryczną i wentylacyjną. Został przebudowany hall. W czerwcu bieżącego roku ruszy IV etap budowy, związany już bezpośrednio z modernizacją sali koncertowej i jej zapleczem, a dzięki planowanemu podpisaniu umowy między Burmistrzem Miasta Żary a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego liczymy na zakończenie tej inwestycji w niedługim czasie
W ciągu 30 lat istnienia szkoły w jej murach pobierało naukę około 1000 uczniów. Jak trudne jest jednak pogodzenie edukacji jednocześnie w obu szkołach – oświatowej i muzycznej, niech świadczy fakt, że ukończyła ją nieco ponad połowa młodych muzyków. W PSM nauka prowadzona jest na dziesięciu instrumentach. Społeczność Szkoły muzycznej obecnie, to około 130 uczniów, 17 nauczycieli i 6 pracowników administracji i obsługi. Uczniowie mogą korzystać z różnych form muzykowania. Oprócz lekcji indywidualnych uczestniczą także w muzykowaniu kameralnym. Kameralistyka w żarskiej PSM systematycznie się rozwija. Tradycje zespołu smyczkowego prowadzonego w latach osiemdziesiątych przez mgr Tadeusza Kubisa kontynuowała mała orkiestra kameralna oraz kwartet smyczkowy, prowadzone przez mgr Vasilija Viarbitskiego. Od 1993 roku w szkole funkcjonuje chór i zespół wokalny prowadzony przez mgr Krystynę Gowik (Wcześniej, w latach 1978 – 78 chór prowadziła mgr Irena Domańska). Z inicjatywy Tomasz Chyla – absolwenta klasy trąbki oraz obecnego dyrektora mgr W. Wolskiego od marca 2001 roku przez blisko trzy lata działał przy PSM big band. Tworzyli go głównie uczniowie, absolwenci i nauczyciele żarskiej szkoły muzycznej. W czerwcu 2001 w Dećinie (Czechy) na Międzynarodowym Festiwalu Big Bandów i Orkiestr Dętych zespół zdobył II miejsce w kategorii big bandów.
Do roku 2006 działał w szkole znakomity kwintet akordeonowy założony i prowadzony przez Edwarda Bajona, kontynuujący tradycje zapoczątkowane jeszcze w latach siedemdziesiątych przez Karola Szymkuna.
Obecnie istnieją w szkole dwa zespoły akordeonowe prowadzone przez nauczycieli klasy akordeonu lic. K. Koszewskiego i mgr W.Wasilewskiego. Zespół fletowy z doskonałym skutkiem prowadzi dr Piotr Luboch, a zespół wiolonczelowy rozwija się pod kierunkiem mgr Sylwii Kamzelskiej Bronowickiej. Duety , tria i kwartety instrumentalne są tworzone również przez mgr Jadwigę Pietsch, mgr Katarzynę Bukowską i mgr Adama Mikulskiego. Od wielu lat rozwój muzyczny uczniów wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą akompaniator mgr Jerzy Turzyński.
Muzykowanie kameralne jest najbardziej wszechstronną formą rozwoju uczniów, stanowi wizytówkę szkoły muzycznej, dlatego też od początku jest podstawą działalności artystycznej w środowisku obecnego dyrektora szkoły mgr Waldemara Wolskiego. Szkoła nie tylko naucza i kształci, ale także proponuje społeczeństwu spotkania z muzyką. Występy artystyczne i akcje promocyjne młodych adeptów sztuki są powodem do dumy nie tylko dla pracowników PSM, ale również dla władz miasta i powiatu oraz całego społeczeństwa Żar.
Państwowa Szkoła Muzyczna w Żarach z roku na rok coraz bardziej zaznacza swoją obecność w mieście i regionie. Tylko w przeciągu ostatnich dwóch lat zorganizowała blisko sześćdziesiąt koncertów, a w całej swojej działalności niezliczoną ich ilość. Szkoła stale współpracuje z Żarskim Domem Kultury, szkołami oświatowymi, władzami miasta i powiatu oraz różnymi instytucjami, które chcą korzystać z naszej bogatej oferty propozycji koncertowych.
W murach szkoły gościli także wybitni artyści i profesorowie Akademii Muzycznych jak np. Regina Smendzianka, Joachim Pichura, Tadeusz Kerner, Dorota Siuda, Jarosław Żołnierczyk, Roman Lasocki, Wanda Wiłkomirska, chór Edmunda Kajdasza, Waldemar Gromolak i wielu innych. Od 1998r. co roku organizowane są przez naszą szkołę Koncerty Telemannowskie przekształcone z inicjatywy dyrektora W. Wolskiego w 2002r. w coroczny Festiwal Telemannowski. W grudniu 2006r. odbyła się jubileuszowa V edycja tej imprezy, która sądząc z bardzo licznej obecności słuchaczy (ponad 200) na festiwalowych koncertach, zyskała już sobie w mieście wielką rzeszę sympatyków i miłośników muzyki barokowej i nie tylko. Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, Narodowego Centrum Kultury, Urzędu Miasta oraz lokalnych sponsorów oprócz oczywiście uczniów naszej szkoły w trakcie Telemannowskich festiwali żarscy melomani mieli już okazję wysłuchać koncertów z udziałem znakomitych wykonawców jak: Jarosław Nadrzycki, Bartosz Bryła, Lech Bałaban, Adam i Marek Mikulscy, Chopin Trio, Poznańskie Trio Barokowe, Zespół barokowy – „ I Virtuosi”, Wieniawski Kwartet oraz poznańskie orkiestry kameralne „Le Quattro Stagioni” pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego i „Collegium F” pod dyrekcją Marcina Sompolińskiego.
Od 1992 roku szkoła współpracuje z Kreismusikschule w Weißwasser, a od 2000 roku z Konservatorium Georg Philipp Telemann w Magdeburgu. Z obiema szkołami PSM podpisała umowy partnerskie dzięki którym współpraca z roku na rok się intensyfikuje. Dzięki wspólnej inicjatywie dyrektorów szkół: Klausa-Dietera Backerta z Weißwasser i Waldemara Wolskiego nastąpił od 2001 roku znaczny rozwój współpracy między szkołami, przez ostatnie 5 lat, regularnie dwa razy w roku (zimą i latem) odbywały się, bardzo lubiane przez uczniów, polsko-niemieckie obozy muzyczne. Na nich to, uczniowie naszej szkoły, wspólnie ze swoimi przyjaciółmi z Niemiec przez około tydzień ćwiczą, pod okiem polskich i niemieckich pedagogów, programy w różnego rodzaju składach kameralnych, które później prezentowane są na wspólnych koncertach. W lutym 2007r. w Karpaczu odbył się jubileuszowy X polsko-niemiecki obóz muzyczny, który inauguruje obchody 15 - lecia współpracy z Musikschule Weißwasser. W ciągu ostatnich sześciu lat odbyło się ponad pięćdziesiąt wspólnych przedsięwzięć artystycznych co świadczy o stałym rozwoju współpracy i nie tylko ograniczeniu kontaktów do koncertów , ale również do przyjacielskich spotkań. W maju 2007r. PSM nawiązała kontakt ze szkołą muzyczną w mieście Frydlant (Czechy) co powinno zaowocować wspólnymi muzycznymi przedsięwzięciami jeszcze w bieżącym roku.
 

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeĹźone